TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

 

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông  năm 2017:

1. Chương trình hội nghị, xem tại đây

2. Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện NQĐHĐCĐ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, xem tại đây

3. Tờ trình  phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, xem tại đây

4. Tờ trình góp vốn thành lập công ty, xem tại đây

5. Tờ trình thành lập chi nhánh, xem tại đây

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, xem tại đây

7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017, xem tại đây

8. Dự thảo nghị quyết HĐCĐ năm 2017, xem tại đây

9. Thông báo tham dự Đại hội cổ đồng năm 2017 kèm giấy xác nhận, xem tại đây

Tin tức khác

backtop