Thông tin cổ phần hoá công ty MC

Thông tin cổ phần hoá công ty MC

Thông tin cổ phần hoá công ty MC

Thông tin cổ phần hoá công ty MC

Thông tin cổ phần hoá công ty MC
Thông tin cổ phần hoá công ty MC

Thông tin cổ phần hoá công ty MC

Xem chi tiết nội dung:
1. Bảng công bố thông tin, xem tại đây
2. Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014, xem tại đây
3. Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2014, xem tại đây
4. Phương án cổ phần hoá, xem tại đây
5. Quyết định phê duyệt giá trị cổ phần hoá, xem tại đây
6. Quyết định phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, xem tại đây
7. Quy chế bán đấu giá, xem tại đây
8. Thông báo bán đấu giá, xem tại đây
9. Mẫu đơn tham gia đấu giá mua cổ phần, xem tại đây
10. Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá, xem tại đây
11. Báo cáo tài chính năm 2012, xem tại đây
12. Báo cáo tài chính năm 2013, xem tại đây
13. Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2015, xem tại đây
14. Dự thảo điều lệ công ty, xem tại đây
 

Tin tức khác

backtop