Van kiện ĐHCĐ lần đầu năm 2016

Van kiện ĐHCĐ lần đầu năm 2016

Van kiện ĐHCĐ lần đầu năm 2016

Van kiện ĐHCĐ lần đầu năm 2016

Van kiện ĐHCĐ lần đầu năm 2016
Van kiện ĐHCĐ lần đầu năm 2016

Văn kiện ĐHCĐ lần đầu năm 2016

Xem chi tiết văn kiện:
 
1. Dự thảo Điều lệ công ty, xem tại đây
2. Mẫu đơn đề cử TV. HĐQT, BKS, xem tại đây
3. Mẫu đơn đề cử TV. HĐQT, BKS theo nhóm, xem tại đây
4. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên, xem tại đây
 

Tin tức khác

backtop